عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

ماده 12) به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 12 ـ هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار 000 500 1) ريال تا‌هجده ميليون 000 000 18) ريال محكوم مي‌شود-
‌الف ـ شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه.
ب ـ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه‌هاي حفاظت شده.
ج ـ از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اينگونه مناطق.
‌د ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.


روابط تنقیحی