عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

ماده 11) به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 11 ـ هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار 000 500 1) ريال تا سه ميليون 000 000 3) ريال يا حبس از 91‌روز تا 6 ماه محكوم مي‌شود-
‌الف ـ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب ـ مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي‌كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.
ج ـ شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.
‌د ـ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش.
ه ـ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده 7) اين قانون به صورت غير مجاز.


روابط تنقیحی