عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

ماده 9) به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 9 ـ چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه‌جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد مي‌شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون‌تامين خواهد شد همچنين سازمان مي‌تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از‌محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.


روابط تنقیحی