عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

ماده 8) به صورت زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 8 ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد-
‌الف ـ جمع آوري نمونه‌هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و‌نمايشگاههاي تنديس‌آرايي.
ب ـ دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي‌رسانند.
ج ـ صيد برخي از گونه‌هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.
‌د ـ تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات موثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
‌تبصره ـ وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران‌نمي‌باشد.


روابط تنقیحی