عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

ماده 7) به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 7 ـ خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از‌قبل در كشور تكثير و پرورش يافته‌اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در‌فهرست كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي‌گيرد سازمان‌مي‌تواند گونه‌هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.


روابط تنقیحی