عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

در بند ت) ماده 3) قانون شكار و صيد بعد از عبارت "‌حمايت شده" عبارت "‌حفاظت شده و در معرض خطر انقراض" اضافه شود.


روابط تنقیحی