عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول جايگزين توزيع استاني سهم اشتغال مهاجرين در مناطق جنگزده كشور از اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال1377 كل كشور در بخش خصوصي سهميه ستاد بازسازي مناطق جنگزده كشور)

ردیف  نام استان کل اعتبارات استان در بخش خصوصی سهم اشتقال مهاجرین در مناطق جنگزده تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش خدمات
درصد میزان
1    خوزستان 500/68 25 125/17 500/6 125/7
2    کرمانشاه 500/31 25 875/7 090/3 855/1
3    کردستان 000/22 25 500/5 450/2 220/1
4    ایلام  200/28 25 050/7 000/3 350/1
5     آذربایجان غربی 500/28 10 850/2 040/1 780
جمع  700/178 - 400/40 080/16 330/12