عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول شماره1-2)-جايگزين: توزيع اعتبارات تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت بخش تعاون )ردیف نام استان تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از کل) سهم نقاط محروم (جزئی از کل)
1 مرکزی 500/7 600/11 600/3 700/22 360/2 080/9
2 گیلان 800/10 000/10 200/3 700/23 860/11 480/9
3 مازندران 000/14 000/15 300/4 300/33 600/9 320/13
4 آذربایجان شرقی 800/8 000/15 000/4 800/27 930/6 120/11
5 آذربایجان غربی 000/12 300/12 000/5 300/29 440/6 720/11
6 کرمانشاه 000/14 000/16 300/4 300/34 890/7 720/13
7 خوزستان 000/22 000/24 600/6 600/52 500/14 040/21
8 فارس 300/12 800/16 200/4 300/33 370/10 320/13
9 کرمان 300/11 700/15 300/4 300/31 430/7 520/12
10 خراسان 000/15 600/24 500/6 100/46 420/14 440/18
11 اصفهان 500/11 900/13 300/4 700/29 430/7 880/11
12 هرمزگان 400/13 700/11 200/3 300/28 080/7 320/11
13 سیستان و بلوچستان 700/13 900/14 200/4 800/32 670/4 120/13
14 کردستان 300/10 600/17 300/4 200/32 500/4 880/12
15 همدان 300/8 800/10 600/3 700/22 120/3 080/9
16 لرستان 400/10 700/14 200/4 300/29 180/6 720/11
17 ایلام 200/11 200/10 200/3 600/24 420/1 840/9
18 زنجان 900/6 000/10 500/3 400/20 820/1 160/8
19 چهار محال و بختیاری 900/9 200/8 200/2 300/20 190/2 120/8
20 کهکیلویه و بویر احمد 700/9 200/11 500/3 400/24 700/2 760/9
21 سمنان 300/8 700/12 300/3 300/24 900 720/9
22 یزد 400/6 800/9 100/2 300/18 830 320/7
23 بوشهر 900/14 300/11 200/3 400/29 890/2 760/11
24 تهران 500/9 500/17 000/23 000/50 280/13 000/20
25 اردبیل 700/8 200/10 600/2 500/21 590/2 600/8
26 قم 500/2 500/2 400/2 400/7 360/2 960/2
  جمع استانها 000/283 200/348 800/118 000/750 000/150 000/300


 


 *مبلغ 7 ميليارد ريال از اين اعتبار به صدا وسيما و 5/15 ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ ونشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه