عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول شماره 2) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت
ردیف  نام استان  تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم نقاط محروم (جزئی از کل)
1 مرکزی  900/15 600/22 700/6 200/45 080/18
2 گیلان 500/18 000/25 200/11 700/54 880/21
3 مازندران 400/31 300/31 000/12 700/74 880/29
4 آذربایجان شرقی 200/22 100/30 500/12 800/64 920/25
5 آذربایجان غربی 300/22 300/25 200/10 800/57 120/23
6 کرمانشاه 500/24 200/30 100/11 800/65 320/26
7 خوزستان 800/56 500/47 800/16 100/121 440/48
8 فارس 000/26 100/34 700/14 800/74 920/29
9 کرمان 000/25 500/33 800/13 300/72 920/28
10 خراسان 100/34 700/46 800/17 600/98 440/39
11 اصفهان 600/20 900/24 700/7 200/53 280/21
12 هرمزگان 900/29 200/16 700/6 800/52 120/21
13 سیستان و بلوچستان 700/31 900/21 200/8 800/61 720/24
14 کردستان 100/20 100/26 000/8 200/54 680/21
15 همدان 600/15 300/21 300/8 200/45 080/18
16 لرستان 400/24 700/21 700/6 800/52 120/21
17 ایلام 300/26 300/19 200/7 800/52 120/21
18 زنجان 400/12 000/17 000/6 400/35 160/14
19 چهار محال و بختیاری 900/15 200/15 700/4 0800/35 320/14
20 کهکیلویه و بویر احمد 300/22 300/17 300/5 900/44 960/17
21 سمنان 200/13 200/18 900/4 300/36 520/14
22 یزد 800/11 800/15 700/3 300/31 520/12
23 بوشهر 900/29 300/14 600/6 800/50 320/20
24 تهران 300/17 900/22 800/73 000/114 600/45
25 اردبیل 100/14 600/15 800/4 500/34 800/13
26 قم  000/5 500/4 900/4 400/14 760/5
  جمع استانها 200/587 500/618 300/294 000/500/1 000/600


مبلغ 27 ميليارد ريال از اين اعتبار به صدا وسيما و 33 ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ ونشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد. **مبلغ100 ميليارد ريال از اعتبار بخش کشاورزي به اجراي طرحهاي زير بنايي آب و خاک اختصاص دارد که به پيشنهاد وزارت کشاورزي وتأييد سازمان برنامه وبودجه از محل سهم بخش کشاورزي استانها با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي تبصره اعطا خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه