عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15109
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/22
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/21

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6136 ـ 102 مورخ 1375.9.18 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(3) قانون بودجه‌سال 1375 كل كشور و ماده(4) آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده تصويب نمود:
 ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .1261ت16381ه مورخ 1375.2.11) به شرح زير اصلاح‌مي‌شود:
1 ـ جداول پيوست اين تصويب‌نامه جايگزين جداول پيوست تصويب‌نامه ياد شده مي‌شود.
 2 ـ در سطر چهارم بند "‌الف" ماده 2) بعد از عبارت "‌مكانيزاسيون" و در انتهاي بند "پ" عبارت "‌و طرح‌هاي خود اشتغالي" اضافه مي‌شود.
 3 ـ عبارت زير به انتهاي تبصره(1) ماده(2) اضافه مي‌شود: "‌سازمان برنامه و بودجه مجاز است، در صورت عدم جذب پنجاه درصد 50%) اعتبار مربوط به بخش خصوصي، نسبت به جابجايي اعتبارات مذكور اقدام‌نمايد."
 4 ـ تبصره(3) ماده(2) به شرح زير اصلاح مي‌شود: "‌حداقل بيست درصد 20%) از اعتبار اين بند كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به طرح‌هاي اشتغال‌زايي بر اساس نرخ بيكاري مناطق كشور ارائه مي‌شود‌اختصاص مي‌يابد."
 5 ـ متن زير به عنوان تبصره(7) به انتهاي ماده(2) اضافه مي‌شود: "‌تبصره 7 ـ اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي پرورش ميگو و آبزيان در استانهاي خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر در سقف يكصد ميليارد100.000.000.000) ريال جدول با رعايت ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه از ملح سهم بخش كشاورزي استانهاي مزبور در اولويت كامل قرار دارد. در صورت‌عدم جذب در اين زمينه، بايد به طرح‌هاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي اختصاص يابد."
 6 ـ متن زير به عنوان تبصره(2) به ماده(4) اضافه مي‌شود و عنوان تبصره قبلي به تبصره(1) تغيير مي‌يابد. "‌تبصره 2 ـ معادل بيست و پنج درصد 25%) از سرجمع اعتبارات استانهاي خوزستان، كرمانشاه، كردستان و ايلام و معادل ده درصد 10%) از سرجمع‌اعتبارات تبصره(3) استان آذربايجان غربي به شرح جدول پيوست جهت ايجاد زمينه‌هاي شغلي مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مركزي بازسازي و‌نوسازي مناطق جنگزده كشور يا نماينده ستاد در استان در چهارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره(3) اختصاص مي‌يابد."
 7 ـ عبارت "‌تشخيص توجيه اقتصادي طرح‌هاي فرهنگي، فيلم‌سازي، و سينمايي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما ـ حسب مورد -‌خواهد بود." به انتهاي بند "‌الف" ماده05) اضافه مي‌شود.
 8 ـ رقم مندرج در تبصره(1) ماده(5) * از "‌سي ميليون 30.000.000) ريال" به "‌پنجاه ميليون 50.000.000) ريال" تغيير مي‌يابد. 
 9 ـ متن زير به عنوان ماده(21) به انتهاي آيين‌نامه اضافه مي‌شود- "‌ماده 21 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جداول توزيع اعتبارات بر حسب بانكهاي عامل را با نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون‌تا پايان پانزده روز پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه براي اجرا به بانكهاي عامل ابلاغ نمايد."
 10 ـ عبارت "‌پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه استان" از متن ماده(20) حذف مي‌شود.

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

جدول شماره 1) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب بخشهاي خصوصي و تعاوني   ردیف نام استان   سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از کل ) سهم استان خصوصی تعاونی   جمع 1 مرکزی 500/22 700/22 720/4 2 گیلان 000/31 700/23 720/23 3 مازندران  400/41 300/33 200/19 4 آذربایجان شرقی 000/37 800/27 860/13 5 آذربایجان غربی 500/28 300/29 880/12 6 کرمانشاه 500/31 300/34 780/15 7 خوزستان 500/68 600/52 000/29 8 فارس 500/41 300/33 740/20 9 کرمان 000/41 300/31 860/14 10 خراسان 500/52 100/46 840/28 11 اصفهان 500/23 700/29 160/14 12 هرمزگان 500/24 300/28 340/9 13 سیستان و بلوچستان 000/29 800/32 000/9 14 کردستان 000/22 200/32 240/6 15 همدان 500/22 700/22 340/3 16 لرستان 500/23 300/29 360/12 17 ایلام 200/28 600/24 840/2 18 زنجان 000/15 400/20 640/3 19 چهار محال  و بختیاری  500/15 300/20 380/4 20 کهکیلویه [...ادامه]

جدول شماره 2) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت ردیف  نام استان  تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم نقاط محروم (جزئی از [...ادامه]

جدول شماره1-2)-جايگزين: توزيع اعتبارات تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت بخش تعاون ) ردیف نام استان تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از [...ادامه]

جدول شماره 2-2) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت بخش خصوصي)   ردیف نام استان تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از [...ادامه]

جدول جايگزين توزيع استاني سهم اشتغال مهاجرين در مناطق جنگزده كشور از اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال1377 كل كشور در بخش خصوصي سهميه ستاد بازسازي مناطق جنگزده كشور) ردیف  نام استان کل اعتبارات استان در بخش خصوصی سهم اشتقال مهاجرین در مناطق جنگزده تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش [...ادامه]

جدول جايگزين توزيع استاني سهم اشتغال مهاجرين در مناطق جنگزد ه كشور از اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور در بخش تعاون سهميه ستاد باز سازي مناطق جنگزده كشور) ردیف  نام استان کل اعتبارات استان در بخش خصوصی سهم اشتقال مهاجرین در مناطق جنگزده تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه