عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/2

‌اصلاح قسمت "الف" بند( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 56.992.14345 مورخ 1375.5.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و‌سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود در سطر اول قسمت (‌الف) بند( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور، موضوع‌تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 74.12.28 ـ عبارت "‌حقوق و مزاياي كاركنان" به عبارت "‌حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل‌كاركنان" به عبارت "‌حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان" اصلاح مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه