عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان انرژي اتمي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/2

‌اصلاح آيين‌نامه دريافت حق‌الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1086 ه ـ ب مورخ 1374.10.25)‌تصويب نمود:
‌در ماده(1) آيين‌نامه دريافت حق‌الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .31186ت 15818ه مورخ1374.8.15 ـ عبارتهاي "‌و بهاي توليدات خود" و "‌و توليدات" حذف مي‌شوند و ماده (3) آيين‌نامه ياد شده به شرح زير تغيير مي‌يابد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه