عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/25

‌اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجراي بند (5) ماده( 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره .1298ه.ب مورخ 1375.6.24)‌تصويب نمود: ‌ماده 2) آيين‌نامه اجرايي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .8331ت 15464ه مورخ 1374.7.5 ـ به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه