عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/28

تصويب نامه راجع به تعيين شغل سخت و زيان آور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 14567 مورخ 1374.10.20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي امور‌اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين‌مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ و بند(5) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .45664ت652 مورخ 1368.5.30 -‌تصويب نمود: ‌شغل "‌مسئول امور فوريتهاي پزشكي" در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به عنوان شغل سخت و زيان‌آور درجه يك تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح