عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/2

تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سازمان پزشكي قانوني كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره .4335‌د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3) ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور و بند 5) آيين‌نامه اجرايي قانون‌ياد شده ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .45664ت 652 مورخ 1368.5.30 ـ تصويب نمود:
‌در سازمان پزشكي قانوني كشور، مشاغل "‌مأمور تالار تشريح" و "‌مسئول جمع‌آوري احشا و امعا" به عنوان مشاغل درجه سه، "‌پزشك بخش تشريح" به عنوان‌شغل درجه دو و "‌سرپرست تالار تشريح" به عنوان شغل درجه يك سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح