عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[مجلس شوراي اسلامي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/14
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/28

قانون الحاق يك تبصره به ماده( 42) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي


روابط زیرمجموعه