عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/25

‌لغو تصويب‌نامه شماره 1374/ت14261ه مورخ 1374/2/11

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1026ه ـ ب مورخ 1374.8.21)‌تصويب نمود: ‌
تصويب‌نامه شماره .1374ت14261ه مورخ 1374.2.11، از تاريخ اعلام ايراد موضوع نامه ياد شده، لغو مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه