عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

وظايف و اختيارات "‌كميته سياستگزاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر" به شرح زير است-
1 ـ تداوم سياست ترويج تغذيه با شير مادر.
2 ـ تعيين چگونگي برآورد نياز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شير خشك و غذاهاي كمكي شيرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذيربط.
3 ـ تعيين چگونگي برآورد نياز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذيربط.
4 ـ نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغاتي و تحقيقاتي.
5 ـ بررسي تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذيربط.
6 ـ تعيين چگونگي استفاده از تحقيقات به عمل آمده در زمينه شير مادر و تغذيه كمكي.
7 ـ نظارت بر فعاليتهاي كميته‌هاي استاني ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي.
‌تبصره 1 ـ كميته موضوع اين ماده مي‌تواند براي انجام هرچه بهتر وظايف خود گروه‌هاي اجرايي ايجاد كند.
‌تبصره 2 ـ دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و اداره آن، توسط كميته مزبور تنظيم شده و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.