عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

ورود شيرخشك ‌شير مصنوعي) و غذاهاي كمكي شيرخوار منحصراً وسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي را رعايت مي‌كنند مجاز است.