عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/21

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4007 مورخ 1375.4.31 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 10)‌قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ ورود شيرخشك ‌شير مصنوعي) و غذاهاي كمكي شيرخوار منحصراً وسط اشخاص حقيقي و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كليه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مكلف به اجراي ضوابط تعيين شده توسط [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك [...ادامه]

‌ماده 4 ـ استفاده از مرخصي ساعتي تا سن 20) ماهگي كودك، منوط به ارايه گواهي [...ادامه]

‌تبصره ـ بانوان مشمول قانون كار تابع ضوابط مربوط به خود هستند.

‌ماده 5 ـ مادران مشمول اين آيين‌نامه پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي، [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مادران مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند طي ساعات مقرر كار روزانه، حداكثر از يك [...ادامه]

‌ماده 7 ـ وظايف و اختيارات "‌كميته سياستگزاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر" [...ادامه]

‌ماده 8 ـ تصميم‌هاي كميته سياستگزاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر، پس از [...ادامه]

‌ماده 9 ـ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، دران و آموزش پزشكي، رييس كميته سياستگزاري و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند نسبت به تشكيل كميته‌هاي ترويج تغذيه [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وظايف و اختيارات كميته‌هاي استاني ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از [...ادامه]

‌ماده 12 ـ معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني [...ادامه]

‌ماده 13 ـ تصميم‌هاي كميته‌هاي استاني ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در [...ادامه]

‌ماده 14 ـ دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و اعضاي كميته‌هاي موضوع قانون بر حسن اجراي قانون و [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه