عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15099
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/21

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 30430.406 مورخ 1375.9.6 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود-
‌در جزء ب) بند 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ عبارت"‌فوق‌العاده" حذف مي‌شود و عبارت "‌قوانين مربوط" به عبارت "‌مقررات مزبور" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه