عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15099
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/10
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/21

‌اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4097 مورخ 1375.4.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 3)‌ماده واحده قانون اجازه تأسيس مطب ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود-
‌متن زير به عنوان تبصره 10)، به ماده 13) آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 72592 مورخ 1364.1.10 و اصلاحات‌بعدي ـ اضافه مي‌شود-
‌تبصره 10 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است-
‌الف ـ براي هر سال حضور داوطلبانه پزشكان رزمنده در جبهه ـ قبل از تحصيل يا در دوران تحصيل ـ همچنين براي هر سال اسارت آزادگان، 140) امتياز‌موضوع تبصره 5) اين ماده را اعمال كند.
ب ـ براي جانبازان انقلاب اسلامي كه داراي بيست و پنج درصد 25%) جانبازي و بيشتر هستند، به ازاي هر يك درصد جانبازي، 4) امتياز منظور كند.
ج ـ براي همسران و فرزندان شهدا، پس از دو سال خدمت قانوني ايشان كه در هر نقطه از كشور انجام مي‌گيرد بر اساس ضوابط، پروانه مطب در هر محلي كه‌درخواست كنند صادر كند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه