عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/14

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره .25309ص.10.‌و مورخ 1374.11.16 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره 5) ماده34) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مرتع كشور ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ تعريف اصلاحات به كار برده در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد. [...ادامه]

‌ماده 2 ـ طرح‌هاي اجرايي بر اساس مطالعات و بررسي كارشناسي لازم براي مناطق مستعد و [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ميزان اراضي قابل واگذاري و مدت اجاره به اشخاص موضوع اين آيين‌نامه جهت [...ادامه]

‌ماده 4 ـ وزارت نيرو بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگي به منظور تأمين آب طرح‌هاي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ اراضي مورد نياز طرح‌هاي مصوب مطابق دستورالعمل مربوط به تصويب وزير جهاد سازندگي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ واگذاري قطعي اراضي موضوع اين آيين‌نامه به اشخاص طرف قرارداد منوط به ارايه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ چنانچه اشخاص طرف قرارداد اقتضاي افزايش مدت يا تغيير و اصلاح طرح را [...ادامه]

‌ماده 9 ـ درآمدهاي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه به حساب خاصي كه نزد خزانه افتتاح [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كليه هزينه‌هاي تنظيم سند اجاره و انتقال اراضي به هنگام واگذاري موقت و [...ادامه]

‌ماده 11 ـ اعمال اصلاحات مورد نياز در اين آيين‌نامه با پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه