عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15097
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/7

تصويب نامه راجع به مابه‌التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره .1107ه مورخ 1375.4.12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود-
‌مابه‌التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز ‌شناور 1755 ريال و صادراتي 3000 ريال) مربوط به اعتبارات و به وزارت اسنادي مدت‌دار ثبت سفارش شده نزد شبكه‌بانكي، با رعايت موارد زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد:
‌الف ـ اعتبارات اسناد مدت‌دار:
1 ـ تسويه حساب قطعي اعتبارات اسنادي مدت‌داري كه صد درصد معادل ريالي وجه آنها هنگام گشايش اعتبار و با تا روز معامله اسناد ‌شناور يا صادراتي)‌انجام گردد.
‌تبصره ـ در صورتي كه معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت‌دار در هنگام گشايش اعتبار يا تا روز معامله اسناد از طريق اخذ وام بانكي تأمين و پرداخت شود‌تسويه حساب قطعي به نرخ روز معامله اسناد انجام خواهد شد.
2 ـ آن قسمت از معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت‌دار كه واردكننده با سپردن تضمين‌ها و وثيقه‌هاي مورد قبول بانك گشايش‌كننده در روز سررسيد‌پرداخت ‌سررسيد يوزانس) توديع مي‌نمايد، به نرخ روز پرداخت ‌سررسيد يوزانس) تسويه شود.
‌تبصره ـ تاريخ شروع مدت يوزانس اعتبارات اسنادي مدت‌داري كه اسناد آنها بودن مغايرت ارايه گرديده است از تاريخ معامله اسناد و در مورد اعتبارات اسنادي‌مدت‌داري كه اسناد آنها وصولي تلقي شده است از تاريخ صدور دستور پرداخت بانك گشايش‌كننده اعتبار و قبول مغايرت‌هاي اسناد خواهد بود.
ب ـ بروات اسنادي مدت‌دار-
1 ـ تسويه حساب قطعي بروات مدت‌داري كه صد درصد معادل ريالي وجه آنها هنگام ثبت سفارش و يا تا روز قبولي نويسي برات مدت‌دار توسط ثبت‌سفارش‌كننده پرداخت شده و يا مي‌شود، به نخر روز قبولي‌نويسي برات مدت‌دار ‌شناور يا صادراتي) صورت پذيرد.
2 ـ آن قسمت از معادل ريالي وجه برات مدت‌دار كه ثبت سفارش‌كننده با سپردن تضمين‌ها و وثيقه‌هاي مورد قبول بانك ثبت سفارش‌كننده در روز سررسيد‌برات مدت‌دار توديع مي‌نمايد. به نرخ روز سررسيد برات مدت‌دار تسويه گردد.
‌تبصره ـ تاريخ شروع مدت برات از تاريخ قبولي‌نويسي خواهد بود.
ج ـ دستورالعمل حسابداري اين تصويب‌نامه و چگونگي دريافت و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه مطالبات كارگزار بانك عامل با رعايت مقررات‌بندهاي ‌الف) و ب) ماده 26) قانون پولي و بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب‌شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره ـ اين تصويب‌نامه شامل اعتباراتي است كه از تاريخ ابلاغ آن گشايش خواهد شد.