عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/14

‌آيين‌نامه مالي واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 5053 مورخ 1375.5.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 5)‌ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران، آيين‌نامه واحدهاي خدماتي سازمان‌بهزيستي كشور را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح