عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/4

اصلاحيه تصويب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 1374/2/27

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11316 ـ 1 مورخ 1375.7.18 وزارتخانه‌هاي امور خارجه، بازرگاني، صنايع، معادن و‌فلزات، كشاورزي و جهاد سازندگي و به استاد بند(6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374.2.12 ـ مجمع تشخيص ‌مصلح نظام تصويب نمود:
‌مفاد بند(4) تصويب‌نامه شماره .61212ت 11555 ه مورخ 1374.2.27، كشورهاي آفريقايي موضوع نامه ياد شده نيز تسري مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح