عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14ـ

اين موافقتنامه براي مدت پنج 5)‌سال منعقد شده واز تاريخ آخرين اعلاميه كتبي طرفها مبني بر طي تشريفات قانوني داخلي لازم براي‌تصويب چنين موافقتنامه‌هايي، لازم‌الاجرا خواهد شد.
‌پس از آن، مدت اعتبار موافقتنامه، خود به خود هر بار يك سال تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفها حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار‌موافقتنامه، بطور كتبي قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرفهاي ديگر اعلام نمايد.
‌اين موافقتنامه در ششم تيرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ماه ژوين سال يكهزار و نهصد و نودوپنج‌ميلادي در سه نسخه هريك به زبانهاي فارسي، تركمني، ارمني، روسي و انگليسي كه تمام نسخ آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند در عشق‌آباد تهيه‌گرديد. در صورت بروز اختلاف نظر در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري ارمنستان
از طرف دولت تركمنستان