عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 12ـ

دولتهاي ديگري كه مايل به الحاق به اين موافقتنامه مي‌باشند، مي‌توانند براساس شرايطي كه بين كشورهاي ملحق شونده و طرفهاي‌امضاكننده اين موافقتنامه هماهنگ خواهد شد، اقدام نمايند.