عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10ـ

طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را نسبت به حفظ همكاري موثر و نزديك و در صورت لزوم، تشكيل اتاقهاي مشترك‌بازرگاني، تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي و برپايي بازارهاي مكاره و نمايشگاههايي به منظور آشنايي با محصولات‌يكديگر و بازاريابي و نيز فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اين منظور، تشويق نمايند.