عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغييرات بازار، روابط تجاريـ

اقتصادي و اقتصاد خارجي و‌همچنين تغييرات مربوط به نظام مالياتها، عوارض و هزينه‌هاي گمركي را ضروري دانستند.