عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6ـ

طرفها گسترش زمينه‌هاي اولويت‌دار همكاري، بكار گرفتن سيستم فعال عمليات متقابل بانكي و روابط اعتباري را كه تنظيم آن به موجب‌موافقتنامه بانكي جداگانه انجام خواهد پذيرفت، تشويق خواهند نمود.