عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5ـ

طرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگاني بين كشورهاي خود، نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات‌غير تعرفه‌اي به طور متقابل در موارد خاصي كه متقابلا توافق خواهد شد، اقدام نمايند.