عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3ـ

طرفها قبول نمودند كه تعديل عرضه مهمترين اقلام محصولات و كالاها براساس پروتكل سالانه‌اي كه داراي شماره تعرفه گمركي، مقادير‌محصولات و كالاها بوده و توسط سازمانهاي مجاز طرفها امضا خواهد شد، انجام شود.