عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1ـ

مبادلات متقابل كالا و محصولات بين كشورها و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقوقي سه دولت در چهارچوب اين موافقتنامه و با‌رعايت قوانين و مقررات جاري هريك از كشورها و همچنين طبق عرف تجارت بين‌المللي انجام خواهد شد.