عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 1116/21/75 مورخ 1375/9/14]

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 مبني برتفسير اصل 55 قانون اساسي درجلسه مورخ 1375/9/14 شوراي نگهبان مطرح شد ونظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است که دربودجه کل کشور منظور شده وصلاحيت ديوان محاسبات دررسيدگي وحسابرسي محدود به همان موارد است.
دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه