عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15097
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/8
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375

نظريه شوراي نگهبان درخصوص اصل 55 قانون اساسي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه