عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15094
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/3
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه داراي 10 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/14
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/6

قانون موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي ( ‌اكو)