عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 5 ـ

وزارت نيرو موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه تشکيلات سازمان مديريت منابع آب ايران را با رعايت ضوابط تشکيلاتي موضوع تبصره 33 قانون برنامه دوم توسعه تهيه و جهت بررسي و تائيد به سازمان اموراداري و استخدامي کشور ارائه نمايد .