عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 3 ـ

سازمان وابسته به وزارت نيرو بوده و بر اساس اساسنامه قانوني سازمان تحقيقات منابع آب تماب ) و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود .
تبصره ـ سازمان امور اداري و استخدامي کشور حداکثر ظرف مدت 3 ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد اين مصوبه در اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب تماب ) به عمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظيم نموده و جهت اجرا به وزارت نيرو ابلاغ مي نمايد .