عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/8/29

-

شورايعالي اداري کشور در هفتادمين جلسه مورخ 29 / 8 / 75 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به منظور نيل به اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نظام اداري و اجرائي مبني بر محدود کردن منطقي مراجع تصميم گيري و سياست گذاري و برقراري ارتباط بين مراجع مذکور به صورت يک مجموعه و با رعايت تجانس و عدم تکرار تداخل وظايف و مسئوليتها ، تنظيم گستره منطقي تشکيلات در جهت ايجاد پوشش سازماني لازم در ارائه خدمات و همچنين در راستاي ضرورت تقليل هزينه ها و سوق دادن دستگاه به سوي ايفاي وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت و نيز در جهت اصلاح و بهسازي و تحديد تشکيلات دولت و فراهم نمودن موجبات استفاده بهينه از امکانات و منابع و منطقي کردن ساختار سازماني وزارت نيرو تصويب نمود :