عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/8/29

مصوبه شورايعالي اداري

شورايعالي اداري کشور درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت نيرو وسازمان امور اداري واستخدامي کشور وبه استناد رديف اول ويازدهم بند ب تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري ا سلامي ايران،به منظور حذف نوظايف موازي،مشابه وتکراري وايجاد تشکيلات منسجم ودرجهت اصلاح وبه سازي وتحديد تشکيلات دولت وهم چنين فراهم نمودن موجبات استفاده بهينه از امکانات ومنابع موجود ومنطفي کردن ساختار سازماني وزارت نيرو تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح