عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت کشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/7

اصلاح فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 15316.17083.730.51.16064 مورخ 1375.8.8 وزارت كشاورزي و به استناد ماده 16)‌قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح