عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/14

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي "ب، ج و د" ماده ( 45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 2639 ـ 21 مورخ 1375.12.16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده(45) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي بندهاي "ب، ج و د" ماده (45) قانون مزبور را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ منظور از "‌قانون" "‌سازمان" در اين آيين‌نامه، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مبالغ حق‌الزحمه ارائه خدمات كارشناسي و آزمايشگاهي كه در اجراي قانون اجازه دريافت [...ادامه]

‌ماده 3 ـ درآمد حاصل از انجام امور تنديس آرايي ‌تاكسيدرمي) جانوران براي مؤسسات علمي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كارخانجات، كارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني موظفند يك در هزار فروش توليدات [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مخارج و هزينه‌هايي كه كارخانجات و كارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني در [...ادامه]

‌ماده 6 ـ با توجه به اينكه تشخيص درآمد حاصل از فروش توليدات كارخانجات و كارگاه‌ها [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كارخانجات و كارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي موظفند منفرداً يا مشتركاً در چارچوب واحدهاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در صورتي كه حفظ محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از آلودگي و [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تشخيص اولويت انجام فعاليتها و هزينه‌هاي موضوع مواد 7) و 8) [...ادامه]

‌ماده 10 ـ سازمان بر نحوه انجام تكاليفي كه كارخانجات، كارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه