عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15088
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/26
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/8/23
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/7

قانون اصلاح ماده ( 8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه