عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 19ـ

طرفين متعاهد اين موافقتنامه را طبق قوانين خود به تصويب خواهند رساند و اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلاميه رسمي طرفين مبني بر‌تصويب آن لازم‌الاجرا خواهد شد.