عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 18ـ

طرفين متعاهد به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه و انجام كليه امور مربوط به همكاريهاي فرهنگي دو كشور، نمايندگان فرهنگي به‌كشورهاي يكديگر اعزام خواهند نمود.