عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 17ـ

به منظور بررسي اقدامات لازم و مناسب براي اجراي اين موافقتنامه، تنظيم برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههاي توسعه همكاري و نيز به‌منظور حل و فصل كليه مسايلي كه ممكن است در رابطه با اجرا ، تفسير و يا ساير موضوعات اين موافقتنامه به وجود آيد، كميته مشترك مركب از‌نمايندگان طرفين متعاهد تشكيل خواهد شد.
تصميمات كميته لازم‌الاجرا خواهد بود.
جلسات كميته هر دو سال يك بار به طور متناوب در دو كشور تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم يا به تقاضاي هريك از طرفين نسبت به تشكيل‌جلسات فوق‌العاده اقدام خواهد شد.