عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 15ـ

طرفين متعاهد ضمن مبادله اطلاعات، تجربيات و برگزاري نمايشگاههاي جهانگردي ، اشاعه و توسعه جهانگردي و تورهاي سياحتي و‌زيارتي را تشويق و بدين منظور تسهيلات لازم را براي تشكيل جلسات مشترك بين سازمانهاي ذيربط فراهم خواهند ساخت.