عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 14ـ

طرفين متعاهد همكاري بين موسسات مطبوعاتي و انتشاراتي دو كشور را تسهيل و تبادل متخصصين امور چاپي و نيز ترجمه و چاپ آثار‌ادبي، فرهنگي و تاريخي مشترك را مورد تشويق قرار خواهند داد.