عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 12ـ

طرفين متعاهد ضمن تبادل استاد و دانشجو در زمينه سينما و همكاري در امور فيلمخانه‌اي و شركت در جشنواره‌هاي سينمايي كه در هريك‌از دو كشور برگزار مي‌شود، تسهيلات لازم را نيز جهت عرضه تجاري و نمايش فيلمهاي سينمايي يكديگر فراهم خواهند ساخت.